Search

החזר מס על משיכת קרן פנסיה – כמה יכול להגיע לי?

למעשה, קרן הפנסיה שלנו היא קרן שנועדה לספק עבורנו קצבאות מחיה לאחר גיל הפרישה והיציאה לפנסיה. זהו היעוד המרכזי של הקרן – ובמידה ואדם מעוניין למשוך את כספי הפנסיה לפני גיל הפרישה, כדי להשתמש בכספו ולא להמתין למשיכתו רק בגיל הפרישה הוא יהיה מחויב במס.

המס למשיכה מקרן הפנסיה לפני הזמן הוא גבוה ביותר כף שהסכומים עליהם אתם נאצלים לוותר מתוך הקרן שלכם, אינם פשוטים לעיכול. לכן, חשוב לדעת שישנם מראים בהם אין צורך לשלם מס וניתן להגיש בקשה להחזרת המס. לכן מומלץ להיות מודעים לאפשרויות ולזכויותיכם, כי אתם עשויים לחסוך לעצמכם כסף רב. לפניכם כל מה שצריך לדעת על החזר מס על משיכת קרן פנסיה ועל כמה יכול להגיע לכם.

 

מהו המס על משיכת קרן הפנסיה?

המס הקיים כיום בחוק על משיכת קרן הפנסיה לפני גיל הפרישה הוא 35%. כשלוקחים בחשבון שבקרן הפנסיה יש מאות אלפי שקלים, מדובר בנתח גדול ביותר ומשמעותי מאד שמועבר אל רשויות המס. המס הגבוה הזה נקבע מתוך הרצון למנוע מהאזרחים למשוך את כספי הפנסיה מקרן הפנסיה שלהם לפני גיל הפרישה כדי להגן עליהם ועל עתידם הכלכלי בגילאים המבוגרים. לאחר גיל הפרישה כמובן, אין מס על הכספים ומדובר במס על משיכה מוקדמת בלבד.

 

באיזה מן המקרים כן ניתן למשוך את כספי הפנסיה בהקלות מס לפי החוק?

ישנם מקרים וקריטריונים המחוקקים בחוק, לפיהם ניתן לקבל החזר מס על משיכת קרן פנסיה, או בעצם פטור ממס לפני משיכתה. במידה וכבר משכתם את כספי הקרן ושילמתם מס של 35%, אתם יכולים להגיש בקשה להחזרת מס במידה ואתם עומדים בתנאים המפורטים בחוק. לפניכם מפורטים הקריטריונים שיזכו אתכם בהקלות אלו בעת או לאחר משיכת הכספים מקרן הפנסיה לפני גיל הפרישה:

 

פטור ממס עקב השלמת הכנסות נמוכות

פטור ממס כזה יינתן במידה ולחוסך קרן הפנסיה, יש הכנסות נמוכות מאד שנמוכות משכר המינימום. במקרה כזה, יכול החוסך לבקש למשוך סכום מהקרן כל חודש, סכום זה הוא השלמת הפער החסר לחוסך בין שכרו ובין שכר המינימום.

 

פטור ממס עקב נכות של החוסך או של אחד מבני ובנות משפחתו

פטור ממס בעת משיכת קרן הפנסיה, יינתן לחוסך שהינו נכה לצמיתות או שאחד מבני ובנות משפחתו נכים לצמיתות. במקרה כזה, נתין לחוסך למשוך מקרן הפנסיה שלו את כל רכיב התגמולים. קרן הפנסיה שלנו מחולקת למעשה לשני חלקים – רכיב התגמולים ורכיב הפיצויים, כך שבמקרה של נכות החוסך או בני משפחתו, הוא יכול למשוך ללא מס את רכיב התגמולים בלבד.

 

פטור ממס עקב הוצאות רפואיות

פטור ממס בעת משיכת כספי קרן הפנסיה טרם גיל הפרישה ,יינתן במקרה בו החוסך או אחד מבני ובנות משפחתו זקוקים לסכומים גבוהים ומשמעותיים לצורך טיפול רפואי. הסכום שניתן למשוך יהיה זהה לסכום ההוצאות הטיפוליות, והוא ניתן לחוסך שזקוק לכספי טיפול רפואי שמהווים יותר מחצי מסכום הכנסותיו השנתיות.

שני פנסיונרים מבלים

אולי תאהבו גם את